LÄS OCH LÄS ANVÄNDARVILLKOR FÖR BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG!

BreastEnhancementPills.org KRÄVER ÖVERVÄGANDE FÖR OCH SOM VILLKOR FÖR ATT TILLÅTA DIN ANVÄNDNING AV BreastEnhancementPills.org.

GENOM ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS FÖRESKRIFTER DU ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEHÖRIGHET ATT AKTA FÖR ATT BINDA DIG SJÄLV, NÅGON TREDJE PART, FÖRETAG ELLER JURIDISK PERSON, OCH ATT DIN ANVÄNDNING OCH/ELLER INTERAKTION, SAMT ATT FORTSÄTTA MED, WEBBPLATSEN UTGÖR ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNT DESSA ANVÄNDARVILLKOR SAMT ANDRA AVTAL SOM VI KAN PLATA PÅ WEBBPLATSEN.

GENOM ATT VISA, BESÖKA, ANVÄNDA ELLER INTERAGERA MED BreastEnhancementPills.org ELLER MED NÅGON BANNER, POPUP-UPPGIFTER ELLER ANNONS SOM VISAS PÅ DET GODKÄNNER DU ALLA BESTÄMMELSER I DETTA ANVÄNDARVILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR. .

BreastEnhancementPills.org nekar SPECIFIKLT TILLTRÄDE TILL ALLA ENskilda personer SOM OMFATTAS AV BARNENS ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) FRÅN 1998.

BreastEnhancementPills.org FÖRBEhåller sig RÄTTEN ATT NEKA TILLGÅNG TILL NÅGON PERSON ELLER TITTAARE AV NÅGON LAGLIG ANLEDNING. ENLIGT VILLKOR FÖR SEKRETESSPOLICY, SOM DU ACCEPTERAR SOM VILLKOR FÖR VISNING, ÄR BreastEnhancementPills.org TILLÅT ATT SAMLA IN OCH LAGRA DATA OCH INFORMATION FÖR UTSLUTNINGSSYFTE OCH FÖR MÅNGA ANDRA ANVÄNDNINGAR.

DETTA ANVÄNDARVILLKOR AVTAL KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL. BESÖKARE HAR EN BEKRÄFTANDE PLIKT, SOM EN DEL AV ÖVERVÄGANDET FÖR TILLSTÅND ATT ÅTKOMMA BreastEnhancementPills.org, ATT HÅLLA SIG SIG INFORMERAD OM SÅDANA ÄNDRINGAR GENOM ATT GÄRNA DEN HÄR ANVÄNDARVILLKORSIDEN VARJE GÅNG DE BESÖKER Breastills.organcementPills.org.

PARTER I ANVÄNDARVILLKORAVTALET

Besökare, tittare, användare, prenumeranter, medlemmar, affiliates eller kunder, häri gemensamt kallade "Besökare", är parter i detta avtal. Webbplatsen och dess ägare och/eller operatörer är parter i detta avtal, här kallat "Webbplats".

ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS

Såvida du inte har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal med denna webbplats om motsatsen, har besökare, tittare, prenumeranter, medlemmar, affiliates eller kunder ingen rätt att använda denna information i en kommersiell eller offentlig miljö; de har ingen rätt att sända det, kopiera det, spara det, skriva ut det, sälja det eller publicera några delar av innehållet på denna webbplats. Genom att komma åt innehållet på denna webbplats godkänner du detta tillträdesvillkor och du erkänner att all obehörig användning är olaglig och kan utsätta dig för civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. Återigen, Besökaren har inga som helst rättigheter att använda innehållet i, eller delar av det, inklusive dess databaser, osynliga sidor, länkade sidor, underliggande kod eller annan immateriell egendom som webbplatsen kan innehålla, oavsett anledning eller för någon användning. Som ett erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skadorna som uppstår till följd av intrång i denna bestämmelse, samtycker Besökaren till att kompensera ägarna av BreastEnhancementPills.org med ett skadestånd på 100 000 USD, eller, om det kan beräknas, de faktiska kostnaderna och faktiska skadestånd för brott mot denna bestämmelse, beroende på vilket som är störst. Besökaren garanterar att han eller hon förstår att accepterande av denna bestämmelse är ett villkor för att få tillgång till BreastEnhancementPills.org och att tillgång till BreastEnhancementPills.org utgör acceptans.

ÄGANDE AV WEBBPLATSEN ELLER RÄTTEN ATT ANVÄNDA, SÄLJA, PUBLICERA INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS

Webbplatsen och dess innehåll ägs eller licensieras av webbplatsens ägare. Material som finns på webbplatsen måste antas vara upphovsrättsskyddat och upphovsrättsskyddat. Besökare har inga som helst rättigheter till webbplatsens innehåll. Användning av webbplatsinnehåll av någon anledning är olagligt såvida det inte görs med uttryckligt avtal eller tillstånd från webbplatsen.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATS, CO-BRANDING, "RAMING" OCH REFERENSERA PLATS FÖRBJUDET

Såvida det inte uttryckligen godkänts av webbplatsen, får ingen hyperlänka denna webbplats, eller delar av den, (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärken eller upphovsrättsskyddat material) till deras av någon anledning. Dessutom är det inte tillåtet att referera till webbadressen (webbplatsadress) till denna webbplats eller någon sida på denna webbplats i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan uttryckligt tillstånd från oss, och du får inte heller "rama in" webbplatsen. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avaktivera sådana aktiviteter och vara ansvarig för alla skador som uppstår till följd av brott mot denna bestämmelse. Som ett erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skadorna som uppstår till följd av intrång i denna bestämmelse, samtycker du till att kompensera ägarna av BreastEnhancementPills.org med ett skadestånd på 100 000 USD, eller, om det kan beräknas, de faktiska kostnaderna och faktiska skadestånd för brott mot denna bestämmelse, beroende på vilket som är störst. Du garanterar att du förstår att accepterandet av denna bestämmelse är ett villkor för åtkomst till BreastEnhancementPills.org och att åtkomst till BreastEnhancementPills.org utgör acceptans.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

BreastEnhancementPills.org frånsäger sig allt ansvar för riktigheten av innehållet som visas på, länkas till på eller nämns på BreastEnhancementPills.org. Besökare tar alla risker i samband med att se, läsa, använda eller förlita sig på denna information. Om du inte på annat sätt har ingått ett uttryckligt avtal om motsatsen med oss, har du ingen rätt att förlita dig på att informationen häri är korrekt. Vi lämnar ingen sådan garanti.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR SOM ORSAKAS PÅ DIN DATOR ELLER PROGRAMVARA FRÅN INTERAKTION MED DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL. BESÖKARE ANTAR ALL RISK FÖR VIRUS, MAGAR ELLER ANDRA KORRUPTERADE FAKTORER.

Vi tar inget ansvar för skada på datorer eller programvara från besökaren eller någon person som besökaren senare kommunicerar med från korrupt kod eller data som oavsiktligt skickas till besökarens dator. Återigen, besökare tittar på och interagerar med denna webbplats, eller banners eller popup-fönster eller reklam som visas på den, på egen risk.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR ORSAKADE AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från denna webbplats på egen risk. Webbplatsen garanterar inte att nedladdningar är fria från korrupta datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Genom att titta på, använda eller interagera på något sätt med denna webbplats, inklusive banners, reklam eller popup-fönster, nedladdningar, och som ett villkor för webbplatsen för att tillåta sin lagliga visning, avsäger sig besökaren för alltid all rätt till skadeanspråk av någon och all beskrivning baserad på någon orsaksfaktor som resulterar i eventuell skada, oavsett hur avskyvärd eller omfattande, vare sig den är fysisk eller känslomässig, förutsägbar eller oförutsägbar, vare sig den är personlig eller kommersiell till sin natur. För alla jurisdiktioner som nu kan tillåta dessa undantag kommer vårt maximala ansvar inte att överstiga det belopp som du, om någon, betalar för att använda vår webbplats eller tjänst.

Dessutom samtycker du till att inte hålla oss ansvariga för några skador relaterade till frågor utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till gudshandlingar, krig, terrorism, uppror, upplopp, kriminell aktivitet, naturkatastrofer, avbrott i kommunikation eller infrastruktur, arbete brister eller störningar (inklusive olagliga strejker), brist på material och andra händelser som inte ligger inom vår kontroll.

SKADEERSÄTTNING

Besökaren samtycker till att i händelse av att han orsakar skada på oss eller en tredje part till följd av eller i samband med användningen av BreastEnhancementPills.org, kommer besökaren att hålla oss skadeslösa för, och, om tillämpligt, försvara oss mot, eventuella skadeståndsanspråk.

ANMÄLAN

Besökaren samtycker som ett villkor för visning att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen anses vara en inlämning. Alla bidrag, inklusive delar därav, grafik som finns därpå, eller något av innehållet i inlämningen, ska bli webbplatsens exklusiva egendom och får användas, utan ytterligare tillstånd, för kommersiellt bruk utan ytterligare hänsyn av något slag. Besökaren samtycker till att endast kommunicera den informationen till webbplatsen, som den för alltid vill tillåta webbplatsen att använda på vilket sätt som helst som den anser lämpligt. "Inlämningar" är också en bestämmelse i integritetspolicyn.

LÄGGA MÄRKE TILL

Inget ytterligare meddelande av något slag av någon anledning krävs för att ges till Besökaren och Besökaren garanterar uttryckligen en förståelse för att rätten att meddelas avsägs som ett villkor för tillstånd att se eller interagera med webbplatsen.

TVISTER

Som en del av övervägandet som webbplatsen kräver för att se, använda eller interagera med denna webbplats, samtycker besökaren till att använda bindande skiljedomsförfarande för alla anspråk, tvister eller kontroverser ("KRÄVANDE") av något slag (oavsett om det är i kontrakt, skadeståndsrätt eller annat) som härrör från eller relaterar till detta köp, denna produkt, inklusive värvningsfrågor, integritetsfrågor och användarvillkor.

Skiljeförfarande ska genomföras i enlighet med American Arbitration Associations regler som är i kraft det datum då en tvist lämnas in till American Arbitration Association. Information om American Arbitration Association, dess regler och dess formulär finns tillgänglig från American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Utfrågning kommer att äga rum i staden eller länet för ägaren av BreastEnhancementPills.org.

I inget fall ska tittaren, besökaren, medlemmen, prenumeranten eller kunden ha rätt att gå till domstol eller få en juryrättegång. Tittare, besökare, medlem, prenumerant eller kund kommer inte att ha rätt att delta i upptäckt före rättegång utom enligt reglerna; du kommer inte att ha rätt att delta som representant eller medlem av någon klass av kärande som hänför sig till något anspråk som är föremål för skiljedom; skiljemannens beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande med begränsad rätt att överklaga.

Den rådande parten ska ersättas av den andra parten för alla kostnader som är förknippade med skiljeförfarandet i tvisten, inklusive advokatarvoden, inkassoavgifter, utredningsarvoden, resekostnader.

JURISDIKTION OCH PLATSER

Om något ärende rörande detta köp ska väckas inför domstol, före eller efter skiljedom, samtycker tittaren, besökaren, medlemmen, abonnenten eller kunden till att den enda och korrekta jurisdiktionen är staten och staden som anges i kontaktinformationen av webbägaren om inte annat anges här. I händelse av att rättstvister sker i en federal domstol, ska rätt domstol vara den federala domstolen som ligger närmast ägaren av BreastEnhancementPills.orgs adress.

TILLÄMPLIG LAG

Tittare, besökare, medlem, prenumerant eller kund samtycker till att den tillämpliga lagen som ska tillämpas i alla fall ska vara den i staten för ägaren av BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons