PROSÍM, PŘEČTĚTE SI A PŘEČTĚTE SI PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PLOŠNÝCH PILKŮ.ORG!

BreastEnhancementPills.org VYŽADUJE ZVÁŽENÍ A JAKO PODMÍNKU POVOLENÍ POUŽÍVÁNÍ BreastEnhancementPills.org.

PŘÍSTUPEM NA TYTO STRÁNKY NEBO POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK PROHLASUJETE, ŽE MÁTE PLNOU OPRÁVNĚNÍ JEDNAT SE, KTERÉKOLI TŘETÍ OSOBY, SPOLEČNOSTI NEBO PRÁVNICKÉ SUBJEKTY, A ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ A/NEBO INTERAKCE, A TAKÉ POKRAČOVÁNÍ V POUŽÍVÁNÍ WIOR STRÁNKA PŘEDSTAVUJE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ STEJNĚ JAKO JINÉ SMLOUVY, KTERÉ MŮŽEME NA STRÁNKÁCH ZVEŘEJŇOVAT.

PROHLÍŽENÍM, NÁVŠTĚVOU, POUŽÍVÁNÍM NEBO INTERAKCÍ S BreastEnhancementPills.org NEBO S JAKÝKOLI BANNER, VYskakovací okno NEBO REKLAMA, KTERÁ SE NA NĚM OBJEVÍ, SOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADY BreastEnhancementPills.org. .

BreastEnhancementPills.org VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ PŘÍSTUP K JAKÉMUKOLI JEDNOTLIVCI, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁKON NA OCHRANU OCHRANY DĚTÍ ONLINE (COPPA) Z ROKU 1998.

BreastEnhancementPills.org SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU JAKÉKOLI OSOBE NEBO DIVÁKU Z JAKÉHOKOLI ZÁKONNÉHO DŮVODU. NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘIJÍMÁTE JAKO PODMÍNKU PRO ZOBRAZENÍ, MÁ BreastEnhancementPills.org POVOLENO SBĚROVAT A UCHOVÁVAT DATA A INFORMACE ZA ÚČELEM VYLOUČENÍ A PRO MNOHO JINÝCH POUŽITÍ.

TATO SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SE MŮŽE ČAS OD ČASU ZMĚNIT. NÁVŠTĚVNÍCI MAJÍ POTVRZUJÍCÍ POVINNOST V RÁMCI UVAŽOVÁNÍ POVOLENÍ K PŘÍSTUPU k BreastEnhancementPills.org, ABY SE INFORMOVALI O TĚCHTO ZMĚNÁCH PROHLÍŽENÍM TÉTO STRÁNKY S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ KAŽDÉ, KDYŽ NÁVŠTĚVU BreastEnhancementP Breast.orgment

STRANY DOHODY S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ

Návštěvníci, diváci, uživatelé, předplatitelé, členové, přidružené společnosti nebo zákazníci, kteří jsou zde společně označováni jako „Návštěvníci“, jsou stranami této smlouvy. Webové stránky a jejich vlastníci a/nebo provozovatelé jsou stranami této smlouvy, zde označované jako „webová stránka“.

POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY

Pokud jste s touto webovou stránkou neuzavřeli výslovnou písemnou smlouvu o opaku, návštěvníci, diváci, předplatitelé, členové, přidružené společnosti nebo zákazníci nemají právo používat tyto informace v komerčním nebo veřejném prostředí; nemají právo jej vysílat, kopírovat, ukládat, tisknout, prodávat nebo zveřejňovat jakékoli části obsahu těchto webových stránek. Přístupem k obsahu této webové stránky souhlasíte s touto podmínkou přístupu a berete na vědomí, že jakékoli neoprávněné použití je nezákonné a může vás vystavit občanskoprávním nebo trestním postihům. Návštěvník opět nemá žádná práva k použití obsahu nebo jeho částí, včetně jeho databází, neviditelných stránek, propojených stránek, základního kódu nebo jiného duševního vlastnictví, které stránka může obsahovat, z jakéhokoli důvodu nebo pro jakékoli použití. Vzhledem k tomu, že může být obtížné vyčíslit přesné škody vzniklé porušením tohoto ustanovení, souhlasí Visitor s tím, že majitelům BreastEnhancementPills.org uhradí likvidační náhradu ve výši 100 000 USD, nebo, pokud to lze vypočítat, skutečné náklady a skutečné škody za porušení tohoto ustanovení, podle toho, která hodnota je vyšší. Návštěvník zaručuje, že rozumí, že přijetí tohoto ustanovení je podmínkou přístupu k BreastEnhancementPills.org a že přístup k BreastEnhancementPills.org představuje přijetí.

VLASTNICTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PRÁVO POUŽÍVAT, PRODÁVAT, PUBLIKOVAT OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky a jejich obsah jsou vlastněny nebo licencovány vlastníkem webu. Materiál obsažený na webových stránkách musí být považován za chráněný a chráněný autorským právem. Návštěvníci nemají žádná práva na obsah stránek. Použití obsahu webových stránek z jakéhokoli důvodu je nezákonné, pokud se tak nestane s výslovnou smlouvou nebo svolením webové stránky.

HYPERLINKY NA STRÁNKY, CO-BRANDING, „RÁMOVÁNÍ“ A ODKAZOVÁNÍ NA STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud to není výslovně povoleno webovou stránkou, nikdo nesmí z jakéhokoli důvodu odkazovat na tuto stránku nebo její části (včetně, ale nikoli výhradně, logotypů, ochranných známek, značek nebo materiálů chráněných autorskými právy). Kromě toho není dovoleno odkazovat na URL (adresu webové stránky) této webové stránky nebo kteroukoli stránku této webové stránky v jakýchkoli komerčních nebo nekomerčních médiích bez našeho výslovného souhlasu, ani vám není dovoleno „rámovat“ stránky. Výslovně souhlasíte se spoluprací s webovou stránkou za účelem odstranění nebo deaktivace jakýchkoli takových aktivit a nesete odpovědnost za veškeré škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že může být obtížné vyčíslit přesné škody vzniklé porušením tohoto ustanovení, souhlasíte s tím, že majitelům BreastEnhancementPills.org uhradíte náhradu škody ve výši 100 000 USD, nebo, pokud to lze vypočítat, skutečné náklady a skutečné škody za porušení tohoto ustanovení, podle toho, která hodnota je vyšší. Zaručujete, že chápete, že přijetí tohoto ustanovení je podmínkou pro přístup k BreastEnhancementPills.org a že přístup k BreastEnhancementPills.org představuje přijetí.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH STRÁNKY

BreastEnhancementPills.org se zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost obsahu, který se objevuje na BreastEnhancementPills.org, odkazuje na něj nebo je na něm zmíněn. Návštěvníci přebírají veškerá rizika související s prohlížením, čtením, používáním nebo spoléháním se na tyto informace. Pokud jste s námi neuzavřeli výslovnou opačnou smlouvu, nemáte právo spoléhat se na přesné informace zde uvedené. Žádnou takovou záruku neposkytujeme.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO SOFTWARU V RÁMCI INTERAKCE S TÍMTO WEBEM NEBO JEHO OBSAHEM. NÁVŠTĚVNÍK PŘEBÍRÁ VŠECHNA RIZIKA VIRŮ, ČERVIK NEBO JINÝCH POŠKOZUJÍCÍCH FAKTORŮ.

Neneseme žádnou odpovědnost za poškození počítačů nebo softwaru návštěvníka nebo jakékoli osoby, se kterou návštěvník následně komunikuje, v důsledku poškození kódu nebo dat, která jsou neúmyslně předána do počítače návštěvníka. Návštěvník opět prohlíží a interaguje s touto stránkou nebo bannery nebo vyskakovacími okny nebo reklamami zobrazenými na nich na vlastní riziko.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAŽENÍM

Návštěvník stahuje informace z tohoto webu na vlastní riziko. Web neposkytuje žádnou záruku, že stažené soubory neobsahují škodlivé počítačové kódy, včetně, ale bez omezení, virů a červů.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Prohlížením, používáním nebo jakoukoli interakcí s tímto webem, včetně bannerů, reklamy nebo vyskakovacích oken, stahováním a jako podmínka webu umožnit jeho zákonné prohlížení se Návštěvník navždy vzdává všech práv na nároky na náhradu škody. a veškerý popis založený na jakémkoli kauzálním faktoru vedoucí k jakékoli možné újmě, bez ohledu na to, jak ohavná nebo rozsáhlá, ať už fyzická nebo emocionální, předvídatelná nebo nepředvídatelná, ať už osobní nebo komerční povahy. U všech jurisdikcí, které mohou nyní povolit tato vyloučení, naše maximální odpovědnost nepřekročí částku, kterou jste případně zaplatili za používání našich webových stránek nebo služeb.

Dále souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za jakékoli škody související s problémy, které nemůžeme ovlivnit, včetně, ale nikoli výhradně, aktů vyšší moci, války, terorismu, povstání, nepokojů, trestné činnosti, přírodních katastrof, narušení komunikace nebo infrastruktury, práce nedostatek nebo přerušení (včetně nezákonných stávek), nedostatek materiálů a jakékoli další události, které nemůžeme ovlivnit.

ODŠKODNĚNÍ

Návštěvník souhlasí s tím, že v případě, že způsobí škodu nám nebo třetí straně v důsledku nebo v souvislosti s používáním BreastEnhancementPills.org, Návštěvník nás odškodní a případně nás bude bránit proti jakýmkoli nárokům na náhradu škody.

PODÁNÍ

Návštěvník souhlasí s tím, že podmínkou prohlížení je, že jakákoli komunikace mezi Návštěvníkem a Webem je považována za podání. Všechny příspěvky, včetně jejich částí, grafiky na nich obsažené, nebo jakéhokoli obsahu příspěvku, se stávají výhradním vlastnictvím Webové stránky a mohou být použity bez dalšího svolení ke komerčnímu použití bez dalšího zvážení jakéhokoli druhu. Návštěvník souhlasí s tím, že bude Webu sdělovat pouze takové informace, které si přeje, aby je Web navždy používal jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný. „Příspěvky“ jsou také ustanovením Zásad ochrany osobních údajů.

OZNÁMENÍ

Návštěvníkovi není z jakéhokoli důvodu vyžadováno žádné další upozornění a Návštěvník výslovně zaručuje, že se zříká práva na upozornění jako podmínka povolení k prohlížení nebo interakci s webovou stránkou.

SPORY

Jako součást úvahy, kterou Web vyžaduje pro prohlížení, používání nebo interakci s touto webovou stránkou, souhlasí Návštěvník s použitím závazného rozhodčího řízení pro jakýkoli nárok, spor nebo kontroverzi („NÁROK“) jakéhokoli druhu (ať už ve smlouvě, v deliktu nebo jinak). vyplývající z tohoto nákupu nebo související s tímto nákupem tohoto produktu, včetně problémů se žádostmi, problémů se soukromím a podmínek použití.

Arbitráž bude vedena v souladu s pravidly Americké arbitrážní asociace, která jsou účinná v den předložení sporu Americké arbitrážní asociaci. Informace o Americké arbitrážní asociaci, jejích pravidlech a jejích formách jsou k dispozici u Americké arbitrážní asociace, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Slyšení se bude konat ve městě nebo okrese vlastníka BreastEnhancementPills.org.

Divák, návštěvník, člen, předplatitel nebo zákazník nemá v žádném případě právo obrátit se na soud nebo před porotou. Divák, návštěvník, člen, předplatitel nebo zákazník nebude mít právo zapojit se do zjišťování před zkušební verzí, s výjimkou případů uvedených v pravidlech; nebudete mít právo účastnit se jako zástupce nebo člen jakékoli třídy žalobců týkajících se jakéhokoli nároku, který je předmětem rozhodčího řízení; rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné s omezenými právy na odvolání.

Vítězné straně uhradí druhá strana veškeré náklady spojené s arbitráží sporu, včetně poplatků za právní zastoupení, poplatků za výběr, poplatků za vyšetřování a cestovních výdajů.

JURISDIKCE A MÍSTO MÍSTA

Pokud bude jakákoli záležitost týkající se tohoto nákupu předložena soudu, před nebo po rozhodčím řízení, divák, návštěvník, člen, předplatitel nebo zákazník souhlasí s tím, že jedinou a správnou jurisdikcí bude stát a město uvedené v kontaktních informacích. vlastníka webu, pokud zde není uvedeno jinak. V případě, že soudní spor probíhá u federálního soudu, bude správným soudem nejbližší federální soud k adrese majitele BreastEnhancementPills.org.

APLIKOVANÉ PRÁVO

Divák, návštěvník, člen, předplatitel nebo zákazník souhlasí s tím, že ve všech případech bude použito právo státu vlastníka BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons