PERSKAITYKITE IR PERSKAITYKITE BRASTENHANCEMENTPILLS.ORG NAUDOJIMO SĄLYGAS!

BreastEnhancementPills.org BŪTINA ATSVARSTYTI IR KAIP LEIDŽIAME NAUDOTI BreastEnhancementPills.org.

PASIEIŠKANT ARBA NAUDODAMI ŠIĄ SVETAINĘ, JŪS PATVIRTINATE, KAD TURITE VISUS ĮGALIOJIMUS VEIKTI ĮSIPAREIGOTI SAVE, BET KOKIĄ TREČIĄJĄ ŠALIĄ, ĮMONĘ AR JURIDINIĄ SUBJEKTĄ, IR KAD JŪSŲ NAUDOJIMAS IR (ARBA) SĄVEIKA SU JO TAIP PAT NAUDOJAMA. SVETAINĖ SUDARIA JŪS, PERSKAITYJUS IR SUTINKANT SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS TAIP PAT KITOMIS SUSITARIMAIS, KURIAS GALIME PASKELBTI SVETAINE.

PERŽIŪRĖDAMI, LANKYDAMI, NAUDOJANT ARBA VEIKDAMI SU JOKIU BANNERIU, IŠšokančiuoju langu ARBA SKELBIMU, KURIU JOJE RODOMI, JŪS SUTINKATE SU VISOS ŠIOS PASLAUGOS IR NAUDOJIMO POLITIKOS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATOS. .

BreastEnhancementPills.org KREČIAI NESUTEIKIA PRIEIGOS JOKIAM ASMENIUI, KAM TAIKOMA 1998 M. VAIKŲ INTERNETE PRIVATUMO APSAUGOS ĮSTATYMAS (COPPA).

BreastEnhancementPills.org PASILIEKA TEISĘ DĖL BET KOKIŲ TEISĖTINŲ PRIEŽASČIŲ NEPRIEITI JOKIAM ASMENIMS AR ŽIŪROVĖJE. PAGAL PRIVATUMO POLITIKOS SĄLYGAS, KURIAS SUTINKATE KAIP PERŽIŪRIMO SĄLYGĄ, BreastEnhancementPills.org LEIDŽIAMA RINKITI IR SAUGOTI DUOMENYS BEI INFORMACIJĄ, KAD NUOTRAUKTI IR DAUGIAU KITŲ NAUDOJIMO.

ŠIOS NAUDOJIMOSI SUTARTIES SĄLYGOS KARTAS GALI KEISTI. LANKYTOJAI TURI PATVIRTINTI PAREIGĄ, KAIP DALĮ LEIDIMĄ PRIEIGTI BreastEnhancementPills.org, PERŽIŪRĖTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS „BreastEnhancementPills.org.orgashment.org.

NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ SUTARTIES ŠALYS

Lankytojai, žiūrovai, vartotojai, prenumeratoriai, nariai, filialai arba klientai, bendrai vadinami „Lankytojais“, yra šios sutarties šalys. Svetainė ir jos savininkai ir (arba) operatoriai yra šios sutarties šalys, toliau vadinamos „Svetaine“.

INFORMACIJOS IŠ ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Išskyrus atvejus, kai su šia svetaine sudarėte aiškią rašytinę priešingą sutartį, lankytojai, žiūrovai, prenumeratoriai, nariai, filialai ar klientai neturi teisės naudoti šios informacijos komercinėje ar viešoje aplinkoje; jie neturi teisės jo transliuoti, kopijuoti, išsaugoti, spausdinti, parduoti ar skelbti bet kokių šios svetainės turinio dalių. Prisijungdami prie šios svetainės turinio sutinkate su šia prieigos sąlyga ir pripažįstate, kad bet koks neteisėtas naudojimas yra neteisėtas ir gali būti baudžiama civiline arba baudžiamąja sankcija. Vėlgi, Lankytojas neturi jokių teisių naudoti turinio ar jo dalių, įskaitant jo duomenų bazes, nematomus puslapius, susietus puslapius, pagrindinį kodą ar kitą intelektinę nuosavybę, kuri gali būti svetainėje, dėl bet kokios priežasties ar bet kokio naudojimo. Pripažindamas faktą, kad gali būti sunku nustatyti tikslią žalą, atsiradusią dėl šios nuostatos pažeidimo, Lankytojas sutinka atlyginti BreastEnhancementPills.org savininkams 100 000 JAV dolerių sutartinius nuostolius arba, jei galima apskaičiuoti, faktinės išlaidos ir faktinė žala, patirta dėl šios nuostatos pažeidimo, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė. Lankytojas garantuoja, kad jis ar ji supranta, kad sutikti su šia nuostata yra prieigos prie BreastEnhancementPills.org sąlyga ir kad prisijungimas prie BreastEnhancementPills.org reiškia sutikimą.

SVETAINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ ARBA TEISĖ NAUDOTI, PARDUOTI, SKELBTI ŠIOS SVETAINĖS TURINĮ

Svetainė ir jos turinys priklauso svetainės savininkui arba yra licencijuotas. Svetainėje esanti medžiaga turi būti laikoma nuosavybės teise ir saugoma autorių teisių. Lankytojai neturi jokių teisių į svetainės turinį. Svetainės turinio naudojimas dėl bet kokios priežasties yra neteisėtas, nebent tai daroma su aiškia sutartimi arba svetainės leidimu.

DRAUDŽIAMAS SUSIJUNGTI Į SVETAINĘ, BENDRAS PREKĖS ženklą, „Įrėminti“ IR NUORODOS SVETAINE

Niekas negali hipersaito šios svetainės ar jos dalių (įskaitant, bet neapsiribojant, logotipus, prekių ženklus, prekės ženklą ar autorių teisių saugomą medžiagą) į savo svetainę dėl bet kokios priežasties, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia svetainėje. Be to, jums neleidžiama be aiškaus mūsų leidimo nurodyti šios svetainės URL (svetainės adreso) arba bet kurio šios svetainės puslapio jokioje komercinėje ar nekomercinėje laikmenoje, taip pat jums neleidžiama „įrėminti“ svetainės. Jūs konkrečiai sutinkate bendradarbiauti su Svetaine, kad pašalintumėte arba išjungtumėte bet kokią tokią veiklą, ir prisiimate atsakomybę už visą žalą, atsiradusią dėl šios nuostatos pažeidimo. Pripažindami faktą, kad gali būti sunku nustatyti tikslią žalą, atsiradusią dėl šios nuostatos pažeidimo, sutinkate atlyginti BreastEnhancementPills.org savininkams 100 000 JAV dolerių baudą arba, jei galima apskaičiuoti, faktinės išlaidos ir faktinė žala, patirta dėl šios nuostatos pažeidimo, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė. Jūs garantuojate, kad suprantate, kad sutikti su šia nuostata yra prieigos prie BreastEnhancementPills.org sąlyga ir kad prisijungimas prie BreastEnhancementPills.org reiškia sutikimą.

DĖL SVETAINĖS TURINIO ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

BreastEnhancementPills.org atsisako bet kokios atsakomybės už turinio, rodomo, susieto ar paminėto BreastEnhancementPills.org, tikslumą. Lankytojai prisiima visą riziką, susijusią su šios informacijos žiūrėjimu, skaitymu, naudojimu ar pasitikėjimu. Išskyrus atvejus, kai su mumis sudarėte aiškiai priešingą sutartį, jūs neturite teisės remtis jokia čia pateikta informacija kaip tiksli. Mes tokios garantijos nesuteikiame.

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS DĖL ŽALOS KOMPIUTERUI AR PROGRAMINĖS ĮRANGAI DĖL SĄVEIKOS SU ŠIA SVETAINE AR JO TURINIU. LANKYTOJAS PRISIIMA VISĄ VIRUSŲ, KIRMŲ AR KITŲ KAIDINGŲ VEIKSNIŲ RIZIKĄ.

Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, padarytą lankytojo ar bet kurio asmens, su kuriuo lankytojas vėliau bendrauja, kompiuteriams ar programinei įrangai dėl sugadinto kodo ar duomenų, kurie netyčia perduodami į lankytojo kompiuterį. Vėlgi, lankytojas peržiūri ir sąveikauja su šia svetaine arba joje rodomomis reklamjuostėmis, iššokančiaisiais langais ar reklama savo rizika.

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS DĖL ATSISIUNTINIMŲ SUKELTOS ŽALOS

Lankytojas atsisiunčia informaciją iš šios svetainės prisiimdamas atsakomybę. Svetainė negarantuoja, kad atsisiunčiamuose failuose nėra sugadintų kompiuterio kodų, įskaitant, bet neapsiribojant, virusus ir kirminus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Žiūrėdamas, naudodamas ar bet kokiu būdu sąveikaudamas su šia svetaine, įskaitant reklamjuostes, reklamą ar iššokančiuosius langus, atsisiuntimus, ir kaip sąlygą, kad svetainė galėtų teisėtai žiūrėti, Lankytojas visam laikui atsisako visų teisių į pretenzijas dėl bet kokios žalos. ir visas aprašymas, pagrįstas bet kokiu priežastiniu veiksniu, sukeliančiu bet kokią galimą žalą, nesvarbu, kokia šiurpi ar didelė, fizinė ar emocinė, numatoma ar nenuspėjama, asmeninio ar komercinio pobūdžio. Bet kokiose jurisdikcijose, kuriose dabar gali būti taikomos šios išimtys, mūsų didžiausia atsakomybė neviršys sumos, kurią sumokėjote už naudojimąsi mūsų svetaine ar paslauga.

Be to, sutinkate nebūti atsakingais už žalą, susijusią su nuo mūsų nepriklausančiomis problemomis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Dievo veiksmus, karą, terorizmą, sukilimą, riaušes, nusikalstamą veiklą, stichines nelaimes, ryšių ar infrastruktūros sutrikimus, darbą. trūkumai ar sutrikimai (įskaitant neteisėtus streikus), medžiagų trūkumas ir bet kokie kiti įvykiai, kurių mes nekontroliuojame.

ŽALOS ATLYGINIMAS

Lankytojas sutinka, kad jei jis padarys žalą mums ar trečiajai šaliai dėl BreastEnhancementPills.org naudojimo arba yra susijęs su juo, Lankytojas atlygins mums nuostolius ir, jei taikoma, gins mus nuo bet kokių pretenzijų dėl žalos atlyginimo.

PATEIKIMAI

Lankytojas sutinka kaip peržiūros sąlyga, kad bet koks bendravimas tarp Lankytojo ir Svetainės yra laikomas pateikimu. Visi pristatymai, įskaitant jų dalis, juose esančią grafiką ar bet kurį pateikimo turinį, tampa išskirtine Svetainės nuosavybe ir gali būti naudojami be papildomo leidimo komerciniais tikslais be jokio papildomo atlygio. Lankytojas sutinka perduoti Svetainei tik tą informaciją, kurią jis nori amžinai leisti Svetainei naudoti bet kokiu būdu, kaip jam atrodo tinkama. „Pateikimai“ taip pat yra Privatumo politikos nuostata.

PASTEBĖTI

Lankytojui dėl kokių nors priežasčių nereikia pateikti jokio papildomo pranešimo, o Lankytojas aiškiai garantuoja, kad teisės į įspėjimą atsisakoma kaip leidimo peržiūrėti svetainę ar su ja sąveikauti sąlyga.

GINČAI

Atsižvelgdamas į tai, kad Svetainė reikalauja peržiūrėti, naudoti ar sąveikauti su šia svetaine, Lankytojas sutinka naudoti įpareigojantį arbitražą dėl bet kokios pretenzijos, ginčo ar ginčo (toliau – REIKALAVIMAS) (sutartyje, delikto ar kitu atveju). kylančių dėl šio pirkimo, šio produkto ar su juo susijusių, įskaitant prašymų, privatumo ir naudojimo sąlygų problemas.

Arbitražas vykdomas pagal Amerikos arbitražo asociacijos taisykles, kurios galioja ginčo pateikimo Amerikos arbitražo asociacijai dieną. Informacijos apie Amerikos arbitražo asociaciją, jos taisykles ir formas galima gauti iš Amerikos arbitražo asociacijos, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Klausymas vyks BreastEnhancementPills.org savininko mieste arba apskrityje.

Žiūrovas, lankytojas, narys, abonentas ar klientas jokiu būdu neturi teisės kreiptis į teismą ar nagrinėti prisiekusiųjų. Žiūrovas, lankytojas, narys, abonentas ar klientas neturės teisės užsiimti ikiteisminiu atradimu, išskyrus atvejus, numatytus taisyklėse; jūs neturėsite teisės dalyvauti kaip bet kurios ieškovų grupės atstovas ar narys, susijęs su bet kokiu ieškiniu, dėl kurio gali būti nagrinėjamas arbitražas; arbitro sprendimas bus galutinis ir privalomas su ribotomis teisėmis apskųsti.

Pirmaujančiai šaliai kita šalis kompensuoja visas su ginčo arbitražu susijusias išlaidas, įskaitant advokato mokesčius, inkasavimo mokesčius, tyrimo mokesčius, kelionės išlaidas.

JURISDIKCIJA IR VIETA

Jei bet koks su šiuo pirkimu susijęs klausimas bus kreipiamas į teismą, prieš arba po arbitražo, Žiūrovas, lankytojas, narys, abonentas ar klientas sutinka, kad vienintelė ir tinkama jurisdikcija būtų ta valstybė ir miestas, nurodytas kontaktinėje informacijoje. žiniatinklio savininko, jei čia nenurodyta kitaip. Jei bylinėjimasis vyksta federaliniame teisme, tinkamas teismas yra arčiausiai BreastEnhancementPills.org savininko adreso esantis federalinis teismas.

TAIKYTINA TEISĖ

Žiūrovas, lankytojas, narys, prenumeratorius ar klientas sutinka, kad taikytina teisė visais atvejais būtų BreastEnhancementPills.org savininko valstybės teisė.

Show Buttons
Hide Buttons