LEES EN LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG!

BreastEnhancementPills.org VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE OM UW GEBRUIK VAN BreastEnhancementPills.org toe te staan.

DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEEFT OM OP TE TREDEN OM UZELF, ENIGE DERDE, ONDERNEMING OF RECHTSPERSOON TE BINDEN, EN DAT UW GEBRUIK EN/OF INTERACTIE, EVENALS BLIJVEND GEBRUIK VAN OF INTERACTIE MET DE DE SITE BEVAT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE WE OP DE SITE KUNNEN POSTEN, GELEZEN EN AKKOORD GAAT.

DOOR BANNER, POP-UP OF RECLAME DIE DAAROP VERSCHIJNT TE BEKIJKEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DIT GEBRUIKSVOORWAARDENBELEID EN HET PRIVACYBELEID VAN BreastEnhancementPills.org .

BreastEnhancementPills.org WIJST SPECIFIEK DE TOEGANG AAN ELK INDIVIDU DAT ONDER DE CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) VAN 1998 VALT.

BreastEnhancementPills.org BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN PERSOON OF KIJKER DE TOEGANG TE WEIGEREN OM WELKE WETTELIJKE REDEN DAN OOK. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U ACCEPTEERT ALS VOORWAARDE VOOR HET KIJKEN, IS het BreastEnhancementPills.org TOEGESTAAN GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN MET HET DOEL VAN UITSLUITING EN VOOR VELE ANDERE TOEPASSINGEN.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD VERANDEREN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING VOOR TOEGANG TOT BreastEnhancementPills.org, OM ZICHZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN DEZE WIJZIGINGEN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN PAGINA TE BEKIJKEN ELKE KEER DAT ZIJ BreastEnhancementPills.org BEZOEKEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten, waarnaar hierin gezamenlijk wordt verwezen als "Bezoekers", zijn partijen bij deze overeenkomst. De website en zijn eigenaren en/of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna "Website" genoemd.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk contract met deze website bent aangegaan, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet het recht om deze informatie in een commerciële of openbare omgeving te gebruiken; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze toegangsvoorwaarden en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, inclusief zijn databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code of ander intellectueel eigendom dat de site bevat, om welke reden dan ook of voor welk gebruik dan ook te gebruiken. In erkenning van het feit dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade te kwantificeren die voortvloeit uit schending van deze bepaling, stemt de bezoeker ermee in om de eigenaren van BreastEnhancementPills.org te compenseren met een vaste schadevergoeding van US $ 100.000, of, als dit kan worden berekend, de werkelijke kosten en werkelijke schadevergoeding wegens schending van deze bepaling, afhankelijk van welke groter is. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot BreastEnhancementPills.org en dat toegang tot BreastEnhancementPills.org acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKOPEN, PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of hebben een licentie van de eigenaar van de website. Materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom te zijn en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Het gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is onwettig, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijk contract of toestemming van de website.

HYPERLINKEN NAAR DE SITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN VERWIJZENDE SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de website, mag niemand om welke reden dan ook een hyperlink naar deze site of delen daarvan (inclusief maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) maken. Bovendien is het u niet toegestaan ​​om zonder uitdrukkelijke toestemming van ons te verwijzen naar de URL (websiteadres) van deze website of een pagina van deze website in commerciële of niet-commerciële media, noch is het u toegestaan ​​de site te 'framen'. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren, en aansprakelijk te zijn voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van deze bepaling. In erkenning van het feit dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade te kwantificeren die voortvloeit uit schending van deze bepaling, stemt u ermee in de eigenaren van BreastEnhancementPills.org te compenseren met een vaste schadevergoeding van US $ 100.000, of, als dit kan worden berekend, de werkelijke kosten en werkelijke schadevergoeding wegens schending van deze bepaling, afhankelijk van welke groter is. U garandeert dat u begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot BreastEnhancementPills.org en dat toegang tot BreastEnhancementPills.org een acceptatie inhoudt.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

BreastEnhancementPills.org wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud die verschijnt op, waarnaar wordt verwezen op of wordt vermeld op BreastEnhancementPills.org. Bezoekers nemen alle risico's met betrekking tot het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u een uitdrukkelijk andersluidend contract met ons hebt gesloten, hebt u niet het recht erop te vertrouwen dat de hierin opgenomen informatie juist is. Wij geven geen dergelijke garantie.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO'S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUPTE FACTOREN.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon met wie de bezoeker vervolgens communiceert door corrupte code of gegevens die onbedoeld naar de computer van de bezoeker worden gestuurd. Nogmaals, de bezoeker bekijkt en communiceert met deze site, of banners of pop-ups of advertenties die daarop worden weergegeven, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. De website garandeert niet dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, te gebruiken of op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als voorwaarde van de website om zijn rechtmatige weergave mogelijk te maken, doet de Bezoeker voor altijd afstand van alle rechten op claims van schade van enige en alle beschrijvingen gebaseerd op enige oorzakelijke factor die resulteert in mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, persoonlijk of commercieel van aard. Voor rechtsgebieden die deze uitsluitingen nu toestaan, zal onze maximale aansprakelijkheid niet hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel heeft betaald voor het gebruik van onze website of dienst.

Bovendien gaat u ermee akkoord ons niet aansprakelijk te stellen voor enige schade die verband houdt met zaken waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, terrorisme, opstand, rellen, criminele activiteiten, natuurrampen, verstoring van communicatie of infrastructuur, arbeid tekorten of verstoringen (inclusief onwettige stakingen), tekorten aan materialen en alle andere gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij schade toebrengt aan ons of een derde partij als gevolg van of verband houdend met het gebruik van BreastEnhancementPills.org, Bezoeker ons zal vrijwaren voor, en, indien van toepassing, ons zal verdedigen tegen, eventuele schadeclaims.

INZENDINGEN

De bezoeker stemt ermee in als voorwaarde voor het bekijken dat elke communicatie tussen de bezoeker en de website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, afbeeldingen die daarop zijn opgenomen, of enige inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de website en mogen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder enige vorm van aanvullende overweging. De bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie aan de website door te geven, die hij de website voor altijd wil laten gebruiken op elke manier die hij geschikt acht. "Inzendingen" is ook een bepaling van het privacybeleid.

KENNISGEVING

Er hoeft geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook om welke reden dan ook aan de bezoeker te worden gegeven en de bezoeker garandeert uitdrukkelijk dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of ermee te werken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website, stemt de bezoeker ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of controverse ("CLAIM") van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) voortkomend uit of verband houdend met deze aankoop, dit product, met inbegrip van sollicitatiekwesties, privacykwesties en gebruiksvoorwaarden.

Arbitrage wordt uitgevoerd volgens de regels van de American Arbitration Association die van kracht zijn op de datum waarop een geschil wordt voorgelegd aan de American Arbitration Association. Informatie over de American Arbitration Association, haar regels en haar formulieren zijn verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Het horen vindt plaats in de stad of provincie van de eigenaar van BreastEnhancementPills.org.

In geen geval heeft de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht om naar de rechtbank of een juryrechtspraak te gaan. Kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten hebben niet het recht om deel te nemen aan ontdekking voorafgaand aan de proef, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim die onderworpen is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte beroepsmogelijkheden.

De winnende partij zal door de andere partij worden vergoed voor alle kosten in verband met de arbitrage van het geschil, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten en reiskosten.

JURISDICTIE EN PLAATS

Als een kwestie met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank wordt gebracht, pre- of post-arbitrage, stemt de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en de stad is die in de contactgegevens worden vermeld van de webeigenaar, tenzij anders aangegeven. In het geval dat een rechtszaak wordt gevoerd door een federale rechtbank, is de bevoegde rechtbank de federale rechtbank die het dichtst bij de eigenaar van het adres van BreastEnhancementPills.org ligt.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat de toe te passen wet in alle gevallen die is van de staat van de eigenaar van BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons