PROSÍM, PREČÍTAJTE SI A PREČÍTAJTE SI PODMIENKY POUŽÍVANIA TABULKY NA ZDRAVIE PRSENIA.ORG!

BreastEnhancementPills.org VYŽADUJE ZVÁŽENIE A AKO PODMIENKU POVOLENIA POUŽÍVANIA BreastEnhancementPills.org.

VSTUPOM NA TÚTO STRÁNKU ALEBO POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYHLASUJETE, ŽE MÁTE ÚPLNÉ OPRÁVNENIE Zviazať SEBA, AKÚKOĽVEK TRETÚ STRANU, SPOLOČNOSŤ ALEBO PRÁVNICKÚ OSOBU, A ŽE VAŠE POUŽÍVANIE A/ALEBO INTERAKCIA, AJ POKRAČOVANIE V POUŽÍVANÍ WIOR STRÁNKA PREDSTAVUJE VAŠE PREČÍTANIE A SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA AKO AJ ĎALŠÍMI ZMLUVAMI, KTORÉ MÔŽEME NA STRÁNKE Zverejniť.

ZOBRAZENÍM, NAVŠTÍVENÍM, POUŽÍVANÍM ALEBO INTERAKCIOU S NÍM BreastEnhancementPills.org ALEBO S AKÝMKOĽVEK BANNEROM, VYKRAČOVACÍM KONTAKTOM ALEBO REKLAMA, KTORÁ SA NA NEJ ZOBRAZÍ, SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA A ZÁSADY BreastEnhancementPills.org. .

BreastEnhancementPills.org KONKRÉTNE ODPORÚČA PRÍSTUP AKEJKOĽVEK JEDNOTLIVCOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ZÁKON NA OCHRANU SÚKROMIA DETÍ ONLINE (COPPA) Z ROKU 1998.

BreastEnhancementPills.org si VYHRAZUJE PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO DIVÁKOVI Z AKÉHOKOĽVEK ZÁKONNÉHO DÔVODU. PODĽA PODMIENOK ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ PRIJÍMATE AKO PODMIENKU ZOBRAZENIA, MÁ BreastEnhancementPills.org POVOLENÉ ZHROMAŽĎOVAŤ A UCHOVÁVAŤ ÚDAJE A INFORMÁCIE NA ÚČELY VYLÚČENIA A NA MNOHÉ INÉ POUŽITIE.

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA MÔŽU Z ČASU OD ČASU ZMENIŤ. NÁVŠTEVNÍCI MAJÚ POTVRDZUJÚCU POVINNOSŤ, AKO SÚČASŤ POVOLENIA NA PRÍSTUP NA BreastEnhancementPills.org, ABY SA INFORMOVALI O TÝCHTO ZMENÁCH ZOBRAZENÍM TEJTO STRÁNKY PODMIENOK POUŽÍVANIA PRI KAŽDEJ NAVŠTÍVENÍ BreastEnhanceorgment Pills.org.

STRANY DOHODY S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA

Návštevníci, diváci, používatelia, predplatitelia, členovia, pridružené spoločnosti alebo zákazníci, ktorí sú tu spoločne označovaní ako „návštevníci“, sú zmluvnými stranami tejto zmluvy. Webová lokalita a jej vlastníci a/alebo prevádzkovatelia sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, ktorá je tu označovaná ako „webová lokalita“.

POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Pokiaľ ste s touto webovou stránkou neuzavreli výslovnú písomnú zmluvu o opaku, návštevníci, diváci, predplatitelia, členovia, pridružené spoločnosti alebo zákazníci nemajú právo používať tieto informácie v komerčnom alebo verejnom prostredí; nemajú právo ho vysielať, kopírovať, ukladať, tlačiť, predávať ani zverejňovať akékoľvek časti obsahu tejto webovej stránky. Prístupom k obsahu tejto webovej stránky súhlasíte s touto podmienkou prístupu a beriete na vedomie, že akékoľvek neoprávnené použitie je nezákonné a môže vás vystaviť občianskoprávnym alebo trestným postihom. Návštevník opäť nemá žiadne práva na používanie obsahu alebo jeho častí, vrátane jeho databáz, neviditeľných stránok, prepojených stránok, základného kódu alebo iného duševného vlastníctva, ktoré môže stránka obsahovať, z akéhokoľvek dôvodu alebo na akékoľvek použitie. Uvedomujúc si skutočnosť, že môže byť ťažké vyčísliť presné škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia, návštevník súhlasí s tým, že majiteľom BreastEnhancementPills.org uhradí likvidačné škody vo výške 100 000 USD, alebo, ak sa to dá vypočítať, skutočné náklady a skutočné škody za porušenie tohto ustanovenia, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Návštevník zaručuje, že chápe, že prijatie tohto ustanovenia je podmienkou prístupu k BreastEnhancementPills.org a že prístup k BreastEnhancementPills.org predstavuje prijatie.

VLASTNÍCTVO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO PRÁVO POUŽÍVAŤ, PREDÁVAŤ, PUBLIKOVAŤ OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Webovú stránku a jej obsah vlastní alebo na ňu má licenciu vlastník webovej stránky. Materiál obsiahnutý na webovej stránke musí byť považovaný za vlastníctvo a autorské práva. Návštevníci nemajú žiadne práva na obsah stránky. Používanie obsahu webovej stránky z akéhokoľvek dôvodu je nezákonné, pokiaľ sa tak nestane s výslovnou zmluvou alebo povolením webovej stránky.

ZAKÁZANÉ HYPERLINKY NA STRÁNKU, CO-BRANDING, RÁMOVANIE A ODKAZOVANIE NA STRÁNKU

Pokiaľ to nie je výslovne povolené webovou stránkou, nikto nesmie z akéhokoľvek dôvodu hyperlinkovať túto stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie výlučne, logotypov, ochranných známok, značiek alebo materiálov chránených autorskými právami). Okrem toho nie je dovolené odkazovať na URL (adresu webovej lokality) tejto webovej lokality alebo na akúkoľvek stránku tejto webovej lokality v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez nášho výslovného súhlasu, ani nemáte povolené „rámcovať“ stránku. Výslovne súhlasíte so spoluprácou s webovou stránkou pri odstraňovaní alebo deaktivácii akýchkoľvek takýchto aktivít a nesiete zodpovednosť za všetky škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia. Berúc do úvahy skutočnosť, že môže byť ťažké vyčísliť presné škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia, súhlasíte s tým, že vlastníkom BreastEnhancementPills.org odškodníte likvidačné škody vo výške 100 000 USD, alebo, ak sa to dá vypočítať, skutočné náklady a skutočné škody za porušenie tohto ustanovenia, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Zaručujete, že chápete, že prijatie tohto ustanovenia je podmienkou prístupu k BreastEnhancementPills.org a že prístup k BreastEnhancementPills.org predstavuje prijatie.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH STRÁNKY

BreastEnhancementPills.org sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za presnosť obsahu, ktorý sa objavuje na BreastEnhancementPills.org, odkazuje naň alebo je na ňom uvedený. Návštevníci preberajú všetky riziká súvisiace s prezeraním, čítaním, používaním alebo spoliehaním sa na tieto informácie. Pokiaľ ste s nami inak neuzatvorili výslovnú opačnú zmluvu, nemáte právo spoliehať sa na presné informácie uvedené v tomto dokumente. Neposkytujeme žiadnu takúto záruku.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE SPÔSOBENÉ VÁŠMU POČÍTAČU ALEBO SOFTVÉRU V RÁMCI INTERAKCIE S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO JEJ OBSAHOM. NÁVŠTEVNÍK PREBERÁ VŠETKY RIZIKO VÍRUSOV, ČERVOV ALEBO INÝCH POŠKODZUJÚCICH FAKTOROV.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie počítačov alebo softvéru návštevníka alebo akejkoľvek osoby, s ktorou návštevník následne komunikuje v dôsledku poškodenia kódu alebo údajov, ktoré sa neúmyselne prenesú do počítača návštevníka. Návštevník si opäť prezerá a interaguje s touto stránkou alebo s bannermi alebo vyskakovacími oknami alebo reklamami zobrazenými na nej na vlastné riziko.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ SŤAHOVANÍM

Návštevník sťahuje informácie z tejto stránky na vlastné riziko. Webová stránka neposkytuje žiadnu záruku, že stiahnuté súbory neobsahujú škodlivé počítačové kódy vrátane, ale nie výlučne, vírusov a červov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Prezeraním, používaním alebo interakciou s touto stránkou akýmkoľvek spôsobom, vrátane bannerov, reklamy alebo automaticky otváraných okien, sťahovaním a ako podmienka stránky umožňujúcej jeho zákonné prezeranie sa návštevník navždy vzdáva všetkých práv na náhradu škody a všetky opisy založené na akomkoľvek kauzálnom faktore, ktorý má za následok akúkoľvek možnú ujmu, bez ohľadu na to, aká ohavná alebo rozsiahla, či už fyzická alebo emocionálna, predvídateľná alebo nepredvídateľná, či už osobnej alebo obchodnej povahy. V prípade akýchkoľvek jurisdikcií, ktoré môžu teraz povoliť tieto výnimky, naša maximálna zodpovednosť nepresiahne sumu, ktorú ste zaplatili za používanie našej webovej stránky alebo služby.

Okrem toho súhlasíte s tým, že nás nebudete brať na zodpovednosť za žiadne škody súvisiace s problémami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vrátane, nie však výlučne, Božích činov, vojny, terorizmu, povstania, nepokojov, trestnej činnosti, prírodných katastrof, narušenia komunikácie alebo infraštruktúry, práce. nedostatky alebo prerušenia (vrátane nezákonných štrajkov), nedostatok materiálov a akékoľvek iné udalosti, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

ODŠKODNENIE

Návštevník súhlasí s tým, že v prípade, že spôsobí škodu nám alebo tretej strane v dôsledku alebo v súvislosti s používaním BreastEnhancementPills.org, Návštevník nás odškodní za akékoľvek nároky na náhradu škody a prípadne nás bude brániť proti nim.

PODANIA

Podmienkou prezerania je súhlas návštevníka s tým, že akákoľvek komunikácia medzi návštevníkom a webovou stránkou sa považuje za odoslanie. Všetky príspevky vrátane ich častí, grafiky na nich obsiahnutej alebo akéhokoľvek obsahu príspevku sa stanú výhradným vlastníctvom webovej stránky a môžu byť použité bez ďalšieho povolenia na komerčné použitie bez ďalšieho zváženia akéhokoľvek druhu. Návštevník súhlasí s tým, že Webovej stránke poskytne iba tie informácie, ktoré si želá, aby ich Webová stránka mohla navždy používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný. „Podania“ sú tiež ustanovením Zásad ochrany osobných údajov.

UPOZORNENIE

Návštevníkovi sa z akéhokoľvek dôvodu nevyžaduje žiadne dodatočné oznámenie akéhokoľvek druhu a Návštevník výslovne zaručuje, že sa vzdáva práva na oznámenie ako podmienka povolenia na prezeranie alebo interakciu s webovou stránkou.

SPORY

V rámci úvahy, ktorú webová lokalita vyžaduje na prezeranie, používanie alebo interakciu s touto webovou stránkou, návštevník súhlasí s tým, že použije záväzné rozhodcovské konanie pre akýkoľvek nárok, spor alebo polemiku („NÁROK“) akéhokoľvek druhu (či už v zmluve, deliktu alebo inak). vyplývajúce z alebo súvisiaceho s týmto nákupom tohto produktu, vrátane problémov so žiadosťami, problémov so súkromím a problémov s podmienkami používania.

Arbitráž sa bude vykonávať v súlade s pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie, ktoré sú účinné v deň predloženia sporu Americkej arbitrážnej asociácii. Informácie o Americkej arbitrážnej asociácii, jej pravidlách a jej formulároch sú dostupné od American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Vypočutie sa uskutoční v meste alebo okrese vlastníka BreastEnhancementPills.org.

Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník nemá v žiadnom prípade právo obrátiť sa na súd alebo na porotu. Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník nebude mať právo zapojiť sa do zisťovania pred skúšobnou verziou okrem prípadov uvedených v pravidlách; nebudete mať právo zúčastniť sa ako zástupca alebo člen žiadnej triedy žalobcov týkajúcich sa akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom arbitráže; rozhodnutie arbitra bude konečné a záväzné s obmedzenými právami na odvolanie.

Prevládajúcej strane uhradí druhá strana všetky náklady spojené s rozhodcovským konaním sporu, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, poplatkov za výber, poplatkov za šetrenie, cestovných nákladov.

JURISDIKCIA A MIESTO KONANIA

Ak sa akákoľvek záležitosť týkajúca sa tohto nákupu dostane pred súd, pred alebo po rozhodcovskom konaní, divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že jedinou a správnou jurisdikciou bude štát a mesto uvedené v kontaktných informáciách. vlastníka webu, pokiaľ tu nie je uvedené inak. V prípade, že sa súdny spor vedie na federálnom súde, správnym súdom bude federálny súd, ktorý je najbližšie k adrese vlastníka BreastEnhancementPills.org.

PLATNÉ ZÁKONY

Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že vo všetkých prípadoch sa bude uplatňovať zákon štátu vlastníka BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons