МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BREASTENHANCEMENTPILLS.ORG!

BreastEnhancementPills.org ИЗИСКВА ПРЕДВИД И КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА BreastEnhancementPills.org.

С ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ ЗАЯВЛЯВАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПЪЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ДЕЙСТВАТ, ДА ОБВЪРЖАТЕ СЕБЕ СИ, ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА, КОМПАНИЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАКТО И ПРОДЪЛЖАВАНЕТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТЕ С САЙТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СТЕ СЪГЛАСИЛИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КАКТО И С ДРУГИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ПУБЛИКУВАМЕ НА САЙТА.

КАТО РАЗГЛЕЖДАТЕ, ПОСЕЩАВАТЕ, ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУВАТЕ С BreastEnhancementPills.org ИЛИ С ВСЯКАКВИ БАНЕРИ, ИЗКАЧВАЩИ ПРОЪЗРИ ИЛИ РЕКЛАМИ, КОИТО СЕ ПОЯВЯВАТ НА НЕГО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА BreastEnhancementPills .

BreastEnhancementPills.org СПЕЦИАЛНО ОТКАЗВА ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ОБХВАНАТО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА ОНЛАЙН (COPPA) ОТ 1998 Г.

BreastEnhancementPills.org ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ЗРИТЕЛ ПОРАДИ ВСЯКАКВА ЗАКОННА ПРИЧИНА. СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО ПРИЕМАТЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, НА BreastEnhancementPills.org ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ЗА МНОГО ДРУГИ УПОТРЕБИ.

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМАТ УТВЪРЖДАВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КАТО ЧАСТ ОТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП ДО BreastEnhancementPills.org, ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ЗА ТАКИВА ПРОМЕНИ, КАТО ПРЕГЛЕЖДАТ ТАЗИ СТРАНИЦА С УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТ BreastEnhancementPills.org.

СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Посетители, зрители, потребители, абонати, членове, филиали или клиенти, наричани тук заедно „Посетители“, са страни по това споразумение. Уебсайтът и неговите собственици и/или оператори са страни по това споразумение, наричано тук „Уебсайт“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ

Освен ако не сте сключили изричен писмен договор с този уебсайт за противното, посетителите, зрителите, абонатите, членовете, филиалите или клиентите нямат право да използват тази информация в търговска или публична среда; те нямат право да го излъчват, копират, запазват, отпечатват, продават или публикуват части от съдържанието на този уебсайт. С достъп до съдържанието на този уебсайт вие се съгласявате с това условие за достъп и потвърждавате, че всяка неразрешена употреба е незаконна и може да ви подложи на граждански или наказателни санкции. Отново, Посетителят няма никакви права да използва съдържанието или части от него, включително неговите бази данни, невидими страници, свързани страници, базов код или друга интелектуална собственост, която сайтът може да съдържа, по каквато и да е причина или за каквато и да е употреба. Като признава факта, че може да е трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушаване на тази разпоредба, Посетителят се съгласява да компенсира собствениците на BreastEnhancementPills.org с неустойка в размер на 100 000 щатски долара или, ако може да бъде изчислена, действителните разходи и действителните щети за нарушение на тази разпоредба, което от двете е по-голямо. Посетителят гарантира, че той или тя разбира, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до BreastEnhancementPills.org и че достъпът до BreastEnhancementPills.org представлява приемане.

СОБСТВЕНОСТ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРОДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

Уебсайтът и неговото съдържание са собственост или са лицензирани от собственика на уебсайта. Материалите, съдържащи се на уебсайта, трябва да се считат за собственост и защитени с авторски права. Посетителите нямат никакви права върху съдържанието на сайта. Използването на съдържанието на уебсайта по каквато и да е причина е незаконно, освен ако не е направено с изричен договор или разрешение на уебсайта.

ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ САЙТА, ​​КО-БРАНДИРАНЕ, „РАМКИРАНЕ“ И ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА САЙТ СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако не е изрично упълномощен от уебсайта, никой не може да прави хипервръзки към този сайт или части от него (включително, но не само, лога, търговски марки, марки или защитени с авторски права материали) към техния по каквато и да е причина. Освен това не ви е разрешено да препращате към URL (адреса на уебсайт) на този уебсайт или която и да е страница от този уебсайт в комерсиални или некомерсиални медии без изрично разрешение от нас, нито ви е позволено да „рамкирате“ сайта. Вие изрично се съгласявате да си сътрудничите с уебсайта за премахване или дезактивиране на всякакви подобни дейности и да носите отговорност за всички щети, произтичащи от нарушаването на тази разпоредба. Признавайки факта, че може да е трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушаване на тази разпоредба, вие се съгласявате да компенсирате собствениците на BreastEnhancementPills.org с неустойка в размер на 100 000 щатски долара или, ако може да бъде изчислена, действителните разходи и действителните щети за нарушение на тази разпоредба, което от двете е по-голямо. Вие гарантирате, че разбирате, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до BreastEnhancementPills.org и че достъпът до BreastEnhancementPills.org представлява приемане.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

BreastEnhancementPills.org отхвърля каквато и да е отговорност за точността на съдържанието, което се появява, има връзка към или се споменава на BreastEnhancementPills.org. Посетителите поемат целия риск, свързан с разглеждането, четенето, използването или разчитането на тази информация. Освен ако по друг начин не сте сключили изричен договор с нас за противното, нямате право да разчитате на която и да е информация, съдържаща се тук, като точна. Ние не даваме такава гаранция.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ СОФТУЕР ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. ПОСЕТИТЕЛЯТ ПОЕМА ЦЕЛИЯ РИСК ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ КОРУПЦИОННИ ФАКТОРИ.

Ние не поемаме отговорност за повреда на компютрите или софтуера на посетителя или на всяко лице, с което посетителят впоследствие комуникира от повреден код или данни, които по невнимание са предадени на компютъра на посетителя. Отново, посетителят преглежда и взаимодейства с този сайт или с банери, изскачащи прозорци или реклами, показани на него, на свой собствен риск.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯ

Посетителят изтегля информация от този сайт на собствен риск. Уебсайтът не дава гаранция, че изтеглянията не съдържат повреждащи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Като разглежда, използва или взаимодейства по какъвто и да е начин с този сайт, включително банери, реклами или изскачащи прозорци, изтегляния и като условие на уебсайта да позволи законното му гледане, Посетителят завинаги се отказва от всички права на искове за щети от каквито и да било и всяко описание, основано на какъвто и да е причинно-следствен фактор, водещ до каквато и да е възможна вреда, без значение колко отвратителна или мащабна, независимо дали е физическа или емоционална, предвидима или непредвидима, независимо дали е от личен или търговски характер. За всички юрисдикции, които сега могат да позволяват тези изключения, нашата максимална отговорност няма да надвишава сумата, платена от вас, ако има такава, за използването на нашия уебсайт или услуга.

Освен това вие се съгласявате да не ни държите отговорни за каквито и да е щети, свързани с въпроси извън нашия контрол, включително, но не само, стихийни бедствия, война, тероризъм, въстания, бунтове, престъпна дейност, природни бедствия, прекъсване на комуникации или инфраструктура, труд недостиг или смущения (включително незаконни стачки), недостиг на материали и всякакви други събития, които не са под наш контрол.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Посетителят се съгласява, че в случай, че причини щети на нас или на трета страна в резултат на или във връзка с използването на BreastEnhancementPills.org, Посетителят ще ни обезщети за и, ако е приложимо, ще ни защити срещу всякакви искове за щети.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Посетителят се съгласява като условие за разглеждане, че всяка комуникация между Посетителя и уебсайта се счита за подаване. Всички подавания, включително части от тях, графики, съдържащи се в тях, или каквото и да е съдържание на подаването, стават изключителна собственост на уебсайта и могат да бъдат използвани без допълнително разрешение за търговска употреба без допълнително възнаграждение от какъвто и да е вид. Посетителят се съгласява само да съобщи тази информация на Уебсайта, която желае завинаги да позволи на Уебсайта да използва по какъвто и да е начин, както намери за добре. „Изпращания“ също е разпоредба на Политиката за поверителност.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се изисква никакво допълнително известие от какъвто и да било вид по каквато и да е причина да се дава на Посетителя и Посетителят изрично гарантира разбирането, че правото на известие се отказва като условие за разрешение за преглед или взаимодействие с уебсайта.

СПОРОВЕ

Като част от съображенията, които Уебсайтът изисква за разглеждане, използване или взаимодействие с този уебсайт, Посетителят се съгласява да използва обвързващ арбитраж за всеки иск, спор или противоречие („ИСК“) от всякакъв вид (независимо дали по договор, правонарушение или по друг начин) произтичащи от или свързани с тази покупка, този продукт, включително проблеми с набирането, проблеми с поверителността и проблеми с условията за използване.

Арбитражът се провежда в съответствие с правилата на Американската арбитражна асоциация, които са в сила към датата, на която спорът е представен на Американската арбитражна асоциация. Информация за Американската арбитражна асоциация, нейните правила и формуляри са достъпни от Американската арбитражна асоциация, 335 Madison Avenue, етаж 10, Ню Йорк, Ню Йорк, 10017-4605. Изслушването ще се проведе в града или окръга на собственика на BreastEnhancementPills.org.

В никакъв случай зрителят, посетителят, членът, абонатът или клиентът нямат право да се обърнат към съда или да имат съдебен процес. Зрител, посетител, член, абонат или клиент няма да имат право да участват в предсъдебно откриване, освен както е предвидено в правилата; няма да имате право да участвате като представител или член на който и да е клас ищци, отнасящи се до който и да е иск, предмет на арбитраж; решението на арбитъра ще бъде окончателно и обвързващо с ограничени права на обжалване.

На победилата страна ще бъдат възстановени от другата страна всички разходи, свързани с арбитражния спор, включително адвокатски хонорари, такси за събиране, такси за разследване, пътни разходи.

ЮРИСДИКЦИЯ И МЯСТО

Ако някакъв въпрос относно тази покупка бъде отнесен пред съд, преди или след арбитраж, зрителят, посетител, член, абонат или клиент се съгласява единствената и правилна юрисдикция да бъде щатът и градът, посочени в информацията за контакт на собственика на мрежата, освен ако тук не е посочено друго. В случай, че съдебният спор е във федерален съд, правилният съд ще бъде най-близкият федерален съд до адреса на собственика на BreastEnhancementPills.org.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Зрител, посетител, член, абонат или клиент се съгласява, че приложимият закон, който ще се прилага във всички случаи, е този на държавата на собственика на BreastEnhancementPills.org.

Show Buttons
Hide Buttons